Allmänna villkor vid köp över stockfiller.com

FINDUS SVERIGE ABs

Allmänna villkor vid köp över stockfiller.com

1 Allmänt
Dessa villkor ska tillämpas mellan Findus Sverige AB (”Findus”), som säljare, och köpare som träffar avtal om köp av varor över den elektroniska plattformen stockfiller.com. Säljare och köpare kallas nedan gemensamt för ”parterna”.

2 Order
2.1 Parterna ingår avtal om köp av varor över Stockfiller ABs tjänst ”stockfiller.com”. Avtal kommer till stånd när Findus bekräftat order som har lagts av köparen.
2.2 Findus har anlitat Frigoscandia AB (”leverantören”) att fullgöra ordrar, vilket innebär att Frigoscandia kommer att leverera varorna och fakturera för desamma. Köparen är införstådd med och lämnar sitt medgivande till att Findus överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt ingångna avtal till leverantören.

3 Leverans
3.1 Leverans av köpta varor sker av leverantören fritt till köparen, såvida inte annat har avtalats mellan parterna i bekräftad order.
3.2 Risken för vara övergår vid leverans till köparen. Ägandet av vara övergår till köparen när köparen erlagt full betalning för varan.

4 Betalning
Leverantören kommer att fakturera order i samband med leverans till köparen. Faktura ska betalas 30 inom dagar från leverans. Vid dröjsmål med betalning har leverantören rätt att ta ut avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

5 Fel i vara
5.1 Fråga om vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Uppkommer en försämring av varan efter det att risken har gått över på köparen, skall varan anses felaktig endast om försämringen är en följd av omständighet som säljaren svarar för.
5.2 Köparen ska besiktiga varorna vid leverans. Eventuella avvikelser ska noteras i fraktdokumenten och reklameras skriftligen utan dröjsmål till säljaren och leverantören. Fel som upptäcks senare ska reklameras skriftligen till säljaren och leverantören utan dröjsmål från det att köparen upptäckte, eller borde ha upptäckt, felet.
5.3 Underlåter köparen att reklamera i tid förfaller rätten att göra gällande fel. Oavsett ovanstående svarar säljaren bara för fel som reklameras före bäst-före datum för varan ifråga.
5.4 Vid reklamation av fel i vara ska köparen bereda möjlighet för säljaren att besiktiga varan ifråga. Säljaren ska meddela köparen om sådan besiktning inom tio dagar från reklamation. Avböjer säljaren sådan besiktning äger köparen returnera eller kassera varan enligt säljarens anvisningar. Om fel har konstaterats på varan ska säljaren bekosta sådan retur eller kassation.
5.5 Vid konstaterat fel i vara har köparen rätt till prisavdrag motsvarande vad han har betalat för varan. Vidare har köparen rätt att kräva skälig ersättning för de direkta kostnader som felet orsakat honom. Det åligger köparen att styrka sådana kostnader.
5.6 Köparen har inte rätt till annan påföljd vid fel i vara än vad som framgår i punkt 5.5.

6 Dröjsmål
6.1 Säljaren ansvarar för att leverans sker vid den tidpunkt som avtalats genom bekräftad order. Om säljaren får kännedom om förhinder eller försening ska han meddela detta utan dröjsmål till köparen, samt ange ny leveranstid.
6.2 Vid dröjsmål i leverans får köparen hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse och ska då utan dröjsmål ge säljaren en frist inom vilken leverans ska ske. Om så inte sker, förlorar köparen rätten att kräva fullgörelse. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är kommersiellt motiverade.
6.3 Köparen får häva berörd order på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta.
6.4 Köparen har rätt till skälig ersättning för de direkta kostnader han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det åligger köparen att styrka sådana kostnader. Om dröjsmålet beror på någon som säljaren har anlitat för att fullgöra leverans, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet om också säljarens underleverantör skulle vara fri enligt sådan grund.

7 Ansvar
7.1 Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för indirekt skada, såsom inkomstbortfall, utebliven vinst eller annan liknande förlust. Säljarens ansvar under detta avtal är begränsat till ordervärdet.
7.2 Köparens påföljder för fel i vara eller säljarens försening ska uteslutande regleras av detta avtal som ersätter köplagens bestämmelser i motsvarande hänseende.

8 Produktansvar
8.1 Findus ansvarar enligt lag för personskada och sakskada som orsakats på grund av säkerhetsbrist i vara.
8.2 Köparen åtar sig att omedelbart anmäla misstänkt säkerhetsbrist i vara till Findus. Detsamma gäller för anmälan om produktskada eller säkerhetsbrist från konsument eller annan.
8.3 Vid återkallelse av vara eller misstänkt säkerhetsbrist, åtar sig köparen att bistå Findus i utredningar och att vidta åtgärder för att minska risken för skada samt att följa de anvisningar som Findus lämnar. Findus ersätter köparen med skäliga direkta och dokumenterade kostnader för sådan medverkan.

9 Force majeure
9.1 Part kan inte hållas ansvarig för underlåtelse att uppfylla avtalet som beror på hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit utan betungande eller kostsamma åtgärder.
9.2 När part får kännedom om sådan omständighet som avses i föregående punkt ska han utan dröjsmål underrätta den andra parten.

10 Övrigt
Svensk lag ska gälla för detta avtal.
_____________