Vår syn på fisk

Vår syn på fisk

Våra hav hotas av utfiskning och därför är det en självklarhet att all vildfångad fisk vi använder är MSC-märkt. Det innebär att den är fångad på ett hållbart sätt och kan spåras ända ner till enskilda bestånd. Men för oss räcker inte det utan vi vill att även kommande generationer ska kunna njuta av fisk. Därför arbetar vi aktivt tillsammans med andra aktörer, så som Marine Stewardship Council, för att tillsammans värna om världshaven och fiskbestånden. Findus ska hjälpa till att öka kännedomen om situationen i våra vatten och skapa ökad förståelse för vikten av ett hållbart fiske. Genom medvetna val ska du enklare kunna bidra i det gemensamma arbetet mot friskare hav. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Hållbart fiske ger effekt på våra hav

Fiskevatten över hela världen är överbelastade på grund av illegalt fiske och överfiske. En del fångstmetoder kan rent av skada havens ekosystem. I nästan 20 år har vår verksamhet varit ledande inom utvecklingen av hållbara fiskeririktlinjer för att skapa produktiva fiskevatten på lång sikt och redan 2003 var Findus med och införde MSC i Sverige.

Idag arbetar vi med hållbar fisk på tre sätt:

1) Vi köper aldrig fisk som fångats illegalt, som inte rapporterats eller reglerats. Vi köper heller inte fisk från överfiskade bestånd. Vi utgår från FAO:s* uppförandekod för ansvarsfullt fiske när vi köper in vår fisk.

2) Vi samarbetar med förvaltningsorganisationer för fiskerinäringen och politiskt ansvariga för att anta FAO:s* principer för ansvarsfullt fiske. All vår vildfångade fisk är ansvarsfullt inköpt och kan alltid spåras tillbaka till fångstplatsen.

3) Vi påverkar fiskerier att certifiera sig i enlighet med riktlinjer för ansvarsfull förvaltning. Just nu är MSC (Marine Stewardship Council) bäst på att uppfylla de kriterier vi på Findus har satt upp för hållbart fiske. Därför är 100% av vår vildfångade fisk MSC-märkt! Findus var med och införde MSC i Sverige redan 2003. Vi var först i Sverige med att MSC-certifiera hela vårt vildfångade sortiment och det är vi väldigt stolta över!

*FAO= FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Certifierat hållbart fiske MSC