ansvarsfullt transporterade produkter

För att värna om vår planet arbetar Findus med att säkerställa att våra transporter sker med mindre klimatpåverkan. Som ett tydligt ställningstagande att vi vill driva på utvecklingen mot fossilfria transporter har vi på Findus tillsammans med ett större antal företag signerat Transportutmaningen. Genom att signera initiativet åtar vi oss att samtliga inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2030. För att uppnå målsättningen om fossilfria inrikestransporter till 2030 kommer vi framöver inkludera hållbarhet som en parameter i våra upphandlingar av transporter.
Vårt mål är att ha fossilfria inrikestransporter senast 2030.
Efter omställning till tågtransport minskade energiförbrukningen per transport med en tredjedel, CO2-utsläppen med mer än ett ton och svavel- och kväveutsläppen halverades.